Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de Vrouwkundige een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw NAW gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De Vrouwkundige heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij (de Vrouwkundige, hierna verder vernoemd als ‘wij’) doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
  • Google Analytics volledig privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de AVG.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:

  • Uw behandeling;
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Uw gegevens zijn dan NIET naar u herleidbaar;
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat er voor u een factuur opgesteld kan worden en een deugdelijke administratie gevoerd kan worden.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet wordt vereist 20 jaar bewaard. Meer informatie hierover kunt u lezen op:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze wordt aan u door de Vrouwkundige overhandigd, waarbij u zelf kunt bepalen of u deze gegevens wilt verstrekken aan uw zorgverzekeraar.

Tot slot

De Algemene Voorwaarden & Privacy Statement maken deel uit van de overeenkomst tussen de cliënt en de Vrouwkundige, met betrekking tot het gebruik van de diensten van de Vrouwkundige als omschreven in deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de overeenkomst en het gebruik van de website www.vrouwkundige.nl. Door een afspraak te maken bij de Vrouwkundige bevestigt de cliënt dat hij/zij deze voorwaarden en privacy statement heeft gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement en de daarin opgenomen voorwaarden door de cliënt als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd.