Algemene voorwaarden

Marijke Hesselink Vrouwkundige, gevestigd op Gasthuislaan 251 in Delft, praktijk voerend op Beukenlaan 4k in Delft.

 Deze versie is geldig vanaf dec 2022

  1. Overeenkomst tot dienstverlening

De Vrouwkundige beoefent een praktijk als zelfstandige dienstverlener. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen. Zij is tevens geregistreerd in het BIG-register voor voorbehouden handelingen.

1.1 De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid, die van adviserende aard zijn, zullen ten allen tijde worden gesloten door de Vrouwkundige vanuit haar vrije beroepsuitoefening.

1.2 Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda van de Vrouwkundige (www.vrouwkundige.nl).

1.3 De gehanteerde tarieven zijn verkrijgbaar bij de Vrouwkundige. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

  1. Tarieven & betaling

2.1 Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst via een pin-transactie te geschieden in de praktijk van de Vrouwkundige.

2.2 Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënt recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2.3 Indien de cliënt korter dan 48 uur van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst kan zowel telefonisch als via de mail met de Vrouwkundige plaatsvinden.

  1. Aansprakelijkheid

3.1 Aansprakelijkheid wordt slechts door de Vrouwkundige in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de Vrouwkundige aansprakelijk is gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.

3.2 De Vrouwkundige heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de Vrouwkundige te allen tijden gebeuren in overleg met de cliënt. De Vrouwkundige is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

3.3 Op de rechtsverhouding tussen de Vrouwkundige en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

  1. Aansprakelijkheid cliënte

Indien cliënt één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de Vrouwkundige is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

Tot slot

De Algemene Voorwaarden & Privacy Statement maken deel uit van de overeenkomst tussen de cliënt en de Vrouwkundige, met betrekking tot het gebruik van de diensten van de Vrouwkundige als omschreven in deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de overeenkomst en het gebruik van de website www.vrouwkundige.nl. Door een afspraak te maken bij de Vrouwkundige bevestigt de cliënt dat hij/zij deze voorwaarden en privacy statement heeft gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement en de daarin opgenomen voorwaarden door de cliënt als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd.